104

!
R252209*5465

Green Filter PEUGEOT 104 GL / GR / SL / SR / Z / ZS / ZS2

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PEUGEOT 104 GL / GR / SL / SR / Z / ZS / ZS2 (mc: ── /──pk) van bouwjaar 72>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 80mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 116mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 140

R252209*5466

Green Filter PEUGEOT 104 Carburateur solex 7 1697

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PEUGEOT 104 Carburateur solex 7 1697 (mc: ── /──pk) van bouwjaar 72>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 80mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 116mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 140

R252209*5467

Green Filter PEUGEOT 104 ZS

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de PEUGEOT 104 ZS (mc: ── /80pk) van bouwjaar 80>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 80mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 116mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 140