LAND CRUISER

!
R263063*7680

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ40 3,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ40 3,0L D (mc: B /80pk) van bouwjaar 74>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7681

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ42 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ42 3,4L D (mc: 3B /90pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7682

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ43 3,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ43 3,0L D (mc: B /80pk) van bouwjaar 74>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7683

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ45 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ45 3,4L D (mc: 3B /90pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7684

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ46 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ46 3,4L D (mc: 3B /90pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7685

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ60 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ60 3,4L D (mc: 3B /90pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7686

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3000 D motor H

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3000 D motor H (mc: B /80pk) van bouwjaar 75>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7687

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3000 D motor B et 3B

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3000 D motor B et 3B (mc: B /80pk) van bouwjaar 74>84

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7688

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3400 D motor 3K

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3400 D motor 3K (mc: 3B /90pk) van bouwjaar 78>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7689

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3400 D motor 3B

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3400 D motor 3B (mc: 3B /90pk) van bouwjaar 80>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7690

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3600 D motor H

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3600 D motor H (mc: H /90pk) van bouwjaar 75>80

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7691

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 4000 D motor 2H

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 4000 D motor 2H (mc: 2H /103pk) van bouwjaar 81>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7692

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 4200 D motor F

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 4200 D motor F (mc: 2F /121pk) van bouwjaar 70>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7693

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 4200 D motor 2F et 3F

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 4200 D motor 2F et 3F (mc: 2F /121pk) van bouwjaar 80>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7694

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER AJ61 4,2L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER AJ61 4,2L TD (mc: ── /──pk) van bouwjaar ──

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7695

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER KZJ70 3,0L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER KZJ70 3,0L TD (mc: 1KZ-T /125pk) van bouwjaar 93>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7696

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3,0L D spécial L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3,0L D spécial L (mc: 1KZ-T /125pk) van bouwjaar 93>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7697

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER 3,4L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER 3,4L TD (mc: 3B /124pk) van bouwjaar 85>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7698

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ70 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ70 3,4L D (mc: 3B /95pk) van bouwjaar 89>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7699

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ70LV 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ70LV 3,4L D (mc: 3B /95pk) van bouwjaar 89>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7700

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ71 3,4L D TURBO

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ71 3,4L D TURBO (mc: 13BT /124pk) van bouwjaar 85>86

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7701

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER BJ73 3,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER BJ73 3,4L D (mc: 3B /95pk) van bouwjaar 89>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7702

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HJ45 3,6L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HJ45 3,6L D (mc: H /90pk) van bouwjaar 75>80

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7703

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HJ47 4,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HJ47 4,0L D (mc: 2H /101pk) van bouwjaar 80>85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7704

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HJ60 4,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HJ60 4,0L D (mc: 2H /103pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7705

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HJ60 4,0L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HJ60 4,0L D (mc: 2H /101pk) van bouwjaar 82>85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7706

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HJ60 4,0L D WAGON

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HJ60 4,0L D WAGON (mc: 2H /105pk) van bouwjaar 81>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7707

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HJ61 4,0L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HJ61 4,0L TD (mc: 12HT /136pk) van bouwjaar 87>89

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7708

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FJ40 3,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FJ40 3,9L (mc: F /131pk) van bouwjaar 69>75

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7709

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FJ43 3,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FJ43 3,9L (mc: F /131pk) van bouwjaar 69>75

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7710

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FJ45 3,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FJ45 3,9L (mc: F /131pk) van bouwjaar 69>75

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7711

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FJ45-62 4,2L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FJ45-62 4,2L (mc: 2F /121pk) van bouwjaar 75>88

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7712

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FJ55 3,9L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FJ55 3,9L (mc: F /131pk) van bouwjaar 69>75

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7713

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FJ80 4,0L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FJ80 4,0L i (mc: 3 FE /157pk) van bouwjaar 90>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7714

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER FZJ80 4,5L i V6 24V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER FZJ80 4,5L i V6 24V (mc: 1FZ FE /205pk) van bouwjaar 92>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7715

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HZJ70 4,2L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HZJ70 4,2L D (mc: 1H Z /130pk) van bouwjaar 90>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7716

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HZJ80 4,2L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HZJ80 4,2L D (mc: 1H Z /130pk) van bouwjaar 90>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7717

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HDJ80 4,2L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HDJ80 4,2L TD (mc: 1HD T /167pk) van bouwjaar 90>97

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

R263063*7718

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HDJ80 4,2L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HDJ80 4,2L TD (mc: 1HD FT /170pk) van bouwjaar 95>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 146mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 146

G354874*7858

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LJ70 2,4L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LJ70 2,4L D (mc: ── /──pk) van bouwjaar 84>85

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 108mm - D2/L2: 144mm - D3/L3: 155mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 200

G354874*7859

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LJ70 2,4L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LJ70 2,4L TD (mc: ── /90pk) van bouwjaar 90>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 108mm - D2/L2: 144mm - D3/L3: 155mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 200

G354874*7860

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LJ73 2,4L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LJ73 2,4L TD (mc: ── /86pk) van bouwjaar 85>90

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 108mm - D2/L2: 144mm - D3/L3: 155mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 200

G354874*7861

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LJ77 2,4L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LJ77 2,4L TD (mc: ── /──pk) van bouwjaar 90>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 108mm - D2/L2: 144mm - D3/L3: 155mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 200

P970009*7881

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LC 2,7L i 16V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LC 2,7L i 16V (mc: ── /150pk) van bouwjaar 03>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P970009*7882

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LC 3,4L i V6 24V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LC 3,4L i V6 24V (mc: ── /185pk) van bouwjaar 03>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P970009*7883

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LC 4,0L i V6 24V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LC 4,0L i V6 24V (mc: ── /250pk) van bouwjaar 03>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P970009*7884

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LC 3,0L D4-D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LC 3,0L D4-D (mc: 1KD FTV /163pk) van bouwjaar 03>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 32

P970009*7885

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER LC 3,0L D4-D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER LC 3,0L D4-D (mc: 1KD FTV /166pk) van bouwjaar 03>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 308mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 229mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 32

G591010*7893

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER RJ70 2,4L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER RJ70 2,4L (mc: 22RE /114pk) van bouwjaar 88>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 224mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 140mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 75

G591010*7894

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER RJ73 2,4L

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER RJ73 2,4L (mc: 22RE /114pk) van bouwjaar 88>96

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 224mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 140mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 75

G491605*7901

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER KZJ90 3,0L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER KZJ90 3,0L TD (mc: ── /125pk) van bouwjaar 96>00

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: 220mm - D3/L3: 220mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 145

G491605*7902

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER KZJ95 3,0L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER KZJ95 3,0L TD (mc: ── /125pk) van bouwjaar 96>00

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: 220mm - D3/L3: 220mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 145

G491605*7903

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 4,2L TD 24V

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER HDJ100 4,2L TD 24V (mc: 1HD FTE /203pk) van bouwjaar 98>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: 220mm - D3/L3: 220mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 145

G491605*7904

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER KDJ90 3,0L D4-D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER KDJ90 3,0L D4-D (mc: ── /163pk) van bouwjaar 00>03

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: 220mm - D3/L3: 220mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 145

G491605*7905

Green Filter TOYOTA LAND CRUISER KDJ95 3,0L D4-D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de TOYOTA LAND CRUISER KDJ95 3,0L D4-D (mc: ── /163pk) van bouwjaar 00>03

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 110mm - D2/L2: 220mm - D3/L3: 220mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 145