BX

!
R216286*1436

Green Filter CITROEN BX 15 RE/TRE/sport

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 15 RE/TRE/sport (mc: ── /──pk) van bouwjaar 87>92

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 123mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 159mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 120

R216286*1438

Green Filter CITROEN BX 16 TRS Carburateur

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 16 TRS Carburateur (mc: ── /──pk) van bouwjaar >87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 123mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 159mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 120

R216286*1439

Green Filter CITROEN BX 1,9L TRS/GT

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,9L TRS/GT (mc: ── /──pk) van bouwjaar 85>87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 123mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 159mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 120

R216286*1440

Green Filter CITROEN BX 1,9L sport

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,9L sport (mc: ── /──pk) van bouwjaar >87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 123mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 159mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 120

R216286*1441

Green Filter CITROEN BX 1,9L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,9L D (mc: ── /──pk) van bouwjaar >87

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 123mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 159mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 120

P585279*1550

Green Filter CITROEN BX 1,6L i

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,6L i (mc: ── /68pk) van bouwjaar 87>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P585279*1551

Green Filter CITROEN BX GTI

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX GTI (mc: D6A/XU9J2 /122pk) van bouwjaar 87>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P585279*1552

Green Filter CITROEN BX GTI 16S

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX GTI 16S (mc: XU9J4 /147pk) van bouwjaar 87>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P585279*1553

Green Filter CITROEN BX 1,9L TZS

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,9L TZS (mc: ── /──pk) van bouwjaar 87>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P585279*1554

Green Filter CITROEN BX 1,9L sport

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,9L sport (mc: ── /──pk) van bouwjaar 87>91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P585279*1555

Green Filter CITROEN BX 1,9L D

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,9L D (mc: ── /──pk) van bouwjaar 87>

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

P585279*1556

Green Filter CITROEN BX 1,7L TD

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Paneel Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 1,7L TD (mc: ── /──pk) van bouwjaar 88>93

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 328mm - D2/L2: ──mm - D3/L3: 154mm - D4/L4: ──mm - D5/L5: ──mm en H= 24

G028908*1740

Green Filter CITROEN BX 14 RE/TRE

bij IMPROMAXX een Green Sport-Luchtfilter met Korting
Green Rond Sportluchtfilter voor de CITROEN BX 14 RE/TRE (mc: ── /──pk) van bouwjaar >91

dit luchtfilter heeft de afmetingen D1/L1: 67mm - D2/L2: 148mm - D3/L3: 172mm - D4/L4: 120mm - D5/L5: ──mm en H= 170